Silsilah Fikih Hanbali

 Silsilah secara bahasa bermakna lingkaran dan sejenisnya yang tersambung sebagiannya dengan sebagian yang lain. Silsilah juga bermaksud sesuatu yang berturut-turut. [Mu’jamul Wasith, hal. 460].

Maka yang dimaksud dengan silsilah fiqih Hanbali yakni silsilah fiqih yang seluruh rantai sanadnya dari para ulama Hanabilah sampai kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.


Dalam biografi Syaikh Abdullah Al-‘Aqil rahimahullahu yang memuatkan ijazah dan tsabat beliau yakni pada kitab Fathul Jaliil, hal. 311 – 347; terdapat silsilah fiqih Hanbali dengan beberapa sanad. Dari Syaikh Abdullah Al-‘Aqil (Syaikh Hanabilah di zaman ini) hingga ke Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam.


Berikut adalah sebagian dari nama-nama dalam silsilah tersebut:


● Syaikh ‘Abdullah bin Abdul ‘Aziz bin Al-‘Aqil (wafat 1432 H)

● Syaikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa’di (wafat 1376 H)

● Syaikh Ibrahim bin Shalih bin ‘Isa (wafat 1343 H)

● Ahmad bin Ibrahim bin ‘Isa (wafat 1329 H)

● ‘Abdul Rahman bin Hasan Aalu Asy-Syaikh (wafat 1285 H)

● ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab (wafat 1242 H)

● Muhammad bin ‘Abdul Wahhaab (wafat 1206 H)

● ‘Abdul Wahhaab bin Sulaiman At-Tamimi (wafat 1153 H)

● Muhammad bin Naasir (wafat akhir kurun ke-11 H)

● Naasir bin Muhammad (hidup hingga awal kurun ke-11 H)

● Muhammad bin ‘Abdul Qaadir (wafat setelah 948 H)

● Ahmad bin Yahya bin ‘Atwah (wafat 948 H)

● ‘Ali bin Sulaiman Al-Mardaawi (wafat 885 H)

● Al-Zain ‘Abdul Rahman bin Sulaiman (Abu Sya’r) (wafat 844 H)

● Ibnu Al-Lahhaam (wafat 803 H)

● Ibnu Rajab (wafat 795 H)

● Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (wafat 752 H)

● Ahmad bin ‘Abdul Halim Ibnu Taimiyyah (wafat 728 H)

● ‘Abdul Halim bin Abdussalam (wafat 682 H)

● Majd Ad-Diin Abdussalaam (wafat 652 H)

● Al-Fakhr Isma’il (Ghulam Ibnul Manni) (wafat 610 H)

● Ibnul Manni (wafat 583 H)

● Abu Bakr Al-Diinawari (wafat 532 H)

● Abu Al-Khattab Al-Kalwaadzaani (wafat 510 H)

● Al-Qadhi Abu Ya’la (wafat 458 H)

● Ibnu Haamid Al-Warraaq (wafat 403 H)

● Abu Bakr ‘Abdul ‘Aziz (Ghulam Al-Khallaal) (wafat 363 H)

● Abu Bakr Ahmad bin Muhammad Al-Khallaal (wafat 311 H)

● Abu Bakr Al-Marrudzii (wafat 275 H)

● Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 241 H)

● Sufyan bin ‘Uyainah (wafat 198 H)

● ‘Amruu bin Diinaar (wafat 126 H)

● Dari jama’ah para sahabat radhiallahu ‘anhum, antaranya ‘Abdullah bin ‘Abbaas (wafat 68 H), ‘Abdullah bin ‘Umar (wafat 73 H), dan Jaabir bin ‘Abdullah (wafat 78 H).

● Dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam (wafat 11 H)


Mengambil Faedah dari FP SilsilahFiqh Hanbali dengan perubahan seperlunya.


Menjelang tidur, 26 Safar 1438


Previous Post
Next Post

Mahasiswa Kulliyatul Ulum al Syari'ah wa al Arabiyyah Safwa University, Mesir. Bergelut di dunia dakwah dan pendidikan. Pernah bersimpuh di Ponpes Syekh Jamilurrahman as-Salafi Yogyakarta.

Related Posts

0 Post a Comment: